Regulamin

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ SZKOŁY NARCIARSTWA
*NARCIARZ.PL PROFESSIONAL SKI TEAM*

 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin zawiera warunki umowne stosowane w umowach o Szkolenie (zwanych dalej Umowami)
Organizatora Szkoły Narciarstwa narciarz.pl Professional Ski Team (zwanego dalej Wykonawcą)
.2. Przedmiotem działalności Wykonawcy jest organizowanie imprez szkoleniowych mających na celu prowadzenie
tych szkoleń w zakresie narciarstwa (zwanych dalej Szkoleniami). Działalność ta obejmuje w szczególności udzielanie
lekcji mających na celu podnoszenie sprawności i umiejętności, a także zdobywanie wiadomości z zakresu jazdy na
nartach. Wykonawca nie gwarantuje osiągnięcia sukcesów przez Uczestników.


II. Zawarcie umowy
1. Klient (osoba, która zawiera umowę o szkolenie) ma prawo nawiązać współpracę w zakresie szkolenia zarówno na
swoją rzecz (wówczas jest jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia) jak i na cudzą. W przypadku zawarcia umowy na cudzą
rzecz, Klient wskazuje osobę, która będzie Uczestnikiem Szkolenia. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej
wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Klient musi mieć ukończone 18 lat.
2. Klient ma obowiązek sprawdzić czy przedstawione przez niego dane jego oraz innych Uczestników podane są
prawidłowo.
3. Poszczególne Szkolenia oferowane są przez Wykonawcę w Propozycjach Szkoleń na stronie internetowej
www.nartypolskie.pl
4. Rezerwacji miejsc na poszczególne Szkolenia można dokonywać za pomocą strony internetowej
http://www.nartypolskie.pl/imprezy.php?g=5&i=8 poprzez wypełnienie drogą elektroniczną Formularza
zgłoszeniowego dostępnego na tej stronie. Wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego oznacza złożenie przez
Klienta oferty (w rozumieniu kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy drogę elektroniczną na warunkach przewidzianych
w danej Propozycji szkolenia oraz niniejszym Regulaminie.
5. Klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby
wymienione Formularzu zgłoszeniowym. Jest także odpowiedzialny za informowanie pozostałych osób o wszystkich
szczegółach dotyczących Szkolenia.
6. Po otrzymaniu przez Wykonawcę Formularza zgłoszeniowego, Wykonawca ustala możliwość zrealizowania oferty.
Na podany przez Klienta adres mailowy, zostaje przez Wykonawcę wysłana wiadomość potwierdzająca rezerwację
(Potwierdzenie rezerwacji) lub informująca o braku możliwości zrealizowania oferty. W momencie otrzymania przez
Klienta potwierdzenia rezerwacji dochodzi do przyjęcia złożonej przez Klienta oferty – a tym samym do zawarcia
Umowy.
7. Na zawartą przez strony Umowa o Szkolenie składają się następujące elementy:
a) Propozycja Szkolenia
b) Oświadczenie Klienta zawarte w Formularzu zgłoszeniowym (oferta)
c) Oświadczenie Wykonawcy zawarte w wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację – Potwierdzenie rezerwacji
(przyjęcie oferty)
d) Niniejszy Regulamin

8. Żadne ustne lub telefoniczne ustalenia, nie są wiążące. Moc wiążącą ma wyłącznie rezerwacja potwierdzona
mailem przez Wykonawcę.
9. Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej rezerwację, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
wiadomości e-mail, Klient uiszcza zaliczkę w wysokości podanej w mailu na wskazem w tym mailu konto.


III. Sposób zapłaty
1. Klient ma obowiązek uiścić Cenę Szkolenia, określoną w Propozycji Szkolenia pomniejszoną o uprzednio zapłaconą
zaliczkę, w dniu rozpoczęcia Szkolenia na miejscu w hotelu.
2. Cena Szkolenia podawana jest w EUR i w PLN. Kurs walut oznacza się na dzień zapłaty. Cena obejmuje wszystkie
składniki zawarte w Propozycji Szkolenia, a w szczególności: opłatę za prowadzenie zajęć, zakwaterowanie, podatki.
Cena imprezy nie obejmuje w szczególności kosztów transportu na miejsce Szkolenia, uzyskania paszportu, wizy,
szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, itp., a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Uczestniku
Szkolenia.
3. Cena Szkolenia jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Wykonawca zastrzega
sobie zatem prawo do podniesienia ceny Szkolenia przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu opłat urzędowych lub
podatków.


IV. Zasady przystąpienia do Szkolenia
1. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie dotrzeć do miejsca przeprowadzania Szkolenia wskazanego przez
Wykonawcę w czasie wynikającym z Propozycji Szkolenia.
2. Uczestnicy udający się na Szkolenie we własnym zakresie powinni posiadać niezbędne dokumenty, a w
szczególności paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego przekroczenia granicy (lub nowy dowód
osobisty przy wyjazdach do krajów UE), ewentualnie wymagane wizy, oraz inne dokumenty wskazane przez
Wykonawcę w Propozycji Szkolenia.
3. Uczestnicy Szkoleń krajowych powinni posiadać ze sobą dowód tożsamości.
4. Wykonawca zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu Szkolenia na warunkach, określonych w
określonych w Propozycji Szkolenia.
5. Przed rozpoczęciem Szkolenia Klient jest obowiązany przekazać Wykonawcy następujące dokumenty:
a) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych co do uczestnictwa w Szkoleniu (brak przeciwwskazań lekarskich) według przekazanego
przez Wykonawcę wzoru oraz że bierze w nich udział na własną odpowiedzialność,
b) oświadczenie każdego z Uczestników (w przypadku małoletnich – oświadczenie opiekuna prawnego), że posiada
ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na cały okres trwania Szkolenia
c) inne wymagane dokumenty (opisane w Propozycji Szkolenia) uprawniające do przystąpienia do wybranego Szkolenia
6. Klient, jako Strona umowy, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy szczegółowe i prawdziwe informacje dot.
umiejętności narciarskich swoich i wszystkich zgłaszanych przez siebie Uczestników, a także o stanie zdrowia,
sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na Szkolenie każdego ze zgłaszanych Uczestników.
7. Grupy szkoleniowe liczą od 8-12 osób.

V. Ubezpieczenia
1. Każdy uczestnik Szkolenia powinien posiadać wykupione we własnym zakresie ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków a także ubezpieczenie KL i OC dedykowane uprawianiu narciarstwa na czas trwania
Szkolenia,
2. Szkoła narciarstwa narciarz.pl Ski Team posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności szkoleniowej. Kwota ubezpieczenia 200 000,00 zł.
VI. Zasady uczestnictwa w zajęciach
1. Na podstawie zawartej Umowy o Szkolenie Wykonawca zapewnia Uczestnikom:
a. kadrę instruktorów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach,
b. niezbędne karnety na wyciągi narciarskie, zasady przekazania karnetu określa oferta imprezy.
2. Uczestnicy Szkolenia powinni być wyposażeni w:
a) Sprawny oraz wyregulowany do swoich umiejętności sprzęt i strój narciarski, umożliwiający bezpieczne
uczestnictwo w zajęciach,
b) kask narciarski - w przypadku małoletnich Uczestników do lat 18.
3. Tworzenie grup szkoleniowych przeprowadza Wykonawca. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić
przeniesienie Uczestnika Szkolenia do grupy mniej lub bardziej zaawansowanej. Uczestnik zobowiązany jest do
zastosowania się do takiej decyzji.
4. Uczestnicy Szkolenia zobowiązani są do:
a. przyjazdu w wyznaczonym dniu i godzinie rozpoczęcia Szkolenia poprzedzającym zajęcia na miejsce zbiórki,
b. uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na Szkoleniu (nieobecność Uczestnika na zajęciach nie stanowi przesłanki
do zwrotu Klientowi całości lub części Ceny),
c. wypełniania poleceń instruktora lub opiekuna, w tym w szczególności stosowania się do obowiązujących zasad
bezpieczeństwa w trakcie zajęć Szkoleniowych,
d. poszanowania innych Uczestników Szkolenia,
5. Podczas zajęć zabrania się spożywania alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, a także
przebywania w stanie nietrzeźwym.
6. Wykonawca jest uprawniony do skreślenia z listy Uczestników w razie:
a) rażącego naruszania przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 4.,
b) Naruszenia przez Uczestnika zasad, o których mowa w ust. 5.
7. Uczestnik skreślony z listy Uczestników, powinien najpóźniej w następnym dniu kalendarzowym opuścić ośrodek, w
którym został zakwaterowany. W przypadku skreślenia z listy Uczestników Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonego
wynagrodzenia.
8. Za szkody spowodowane przez małoletniego Uczestnika Szkolenia odpowiada Klient.

9. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie
zajęć a także braku czynnych wyciągów, Wykonawca zastrzega sobie prawo do ich odwołania. W przypadku odwołania
zajęć z powodów niekorzystnych warunków pogodowych (brak czynnych wyciągów narciarskich) Wykonawca nie jest
zobowiązany do zwrotu części lub całości opłaty, w takim przypadku Klient nie może występować z roszczeniami.


VII. Odwołanie/Rezygnacja ze Szkolenia
1. W razie opóźnienia w zapłacie zaliczki, o której mowa w rozdz. II ust. 9 niniejszego Regulaminu przekraczającego 7
dni, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo odstąpienia od niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zastrzega sobie prawo odwołania Szkolenia z powodu niewystarczającej liczby Uczestników Szkolenia
w przypadku, nie została osiągnięta ogłoszona w Propozycji Szkolenia minimalna liczba Uczestników. Prawo odwołania
Szkolenia przysługuje najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem Szkolenia. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci
Klientowi uiszczone przez niego należności.
3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z udziału w Szkoleniu, z wyjątkiem przyczyn rezygnacji za które Klient
odpowiedzialności nie ponosi, rozliczenie wynagrodzenia – Ceny Szkolenia odbywa się na następujących warunkach:
a) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia na 21 dni przed terminem rozpoczęcia kursu –
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z wyjątkiem uiszczonej zaliczki,
b) w przypadku pisemnego zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu –
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie (kara umowna) w wysokości 30 % Ceny Szkolenia.
4. Odstąpienie przez Uczestnika od uczestnictwa w Szkoleniu podczas jego trwania, a także niestawienie się w
umówionym miejscu i czasie, nie jest podstawą do żądania odszkodowania i zwrotu zapłaty za Szkolenie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn przez niego zawinionych w ciągu 14 dni przed
rozpoczęciem Szkolenia, Wykonawca ma obowiązek dokonać zwrotu uiszczonej przez Klienta zaliczki.
VIII. Przeniesienie praw
1. Klient może bez zgody Wykonawcy przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Szkoleniu wszystkie
przysługujące mu z tytułu zawartej Umowy o Szkolenie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie
wynikające z tej umowy obowiązki oraz jednocześnie spełnia wszystkie wymogi przystąpienia do Szkolenia.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Wykonawcy, jeżeli Klient zawiadomi go o tym
najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
IX. Zmiana warunków Umowy
Wykonawca, który przed rozpoczęciem Szkolenia jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne
warunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien
niezwłocznie poinformować Wykonawcę, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.

X. Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie Szkolenia Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym
Wykonawcę, zgłaszając na piśmie swoje zastrzeżenia jego przedstawicielowi, celem umożliwienia mu usunięcia wady
na miejscu.
2. Klient, niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć Wykonawcy reklamację w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Szkolenia. Reklamacja winna mieć formę pisemną i zawierać opis wady w
sposobie wykonania umowy oraz żądanie Klienta dotyczące sposobu naprawienia szkody.
3. Reklamacje wniesione po upływie 30 dni od zakończenia imprezy, mogą nie być rozpatrywane.
4. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Wykonawca szczegółowo uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
6. Jeżeli Wykonawca nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z ust. 2, w terminie 30 dni od dnia
jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Szkolenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy
turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.


XI. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy
1. Wykonawca odpowiada za należyte zrealizowanie Szkolenia.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy polegające na niewykonaniu bądź nienależytym
wykonaniu umowy, jeżeli było to skutkiem:
a. działań lub zaniechań Klienta,
b. działań lub zaniechań osób trzecich, które nie uczestniczą w wykonaniu usługi, jeżeli tych działań lub zaniechań nie
można było przewidzieć ani uniknąć.
c. działania siły wyższej (w tym warunków atmosferycznych)
3. Odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Szkolenia ograniczona
jest do dwukrotności Ceny względem każdego Uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.


XII. Postanowienia końcowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Wykonawcę
usług marketingowych polegających na promowaniu usług Wykonawcy i jego partnerów.
2. Klient zawierając z Wykonawcą Umowę o Szkolenie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych między stronami odbywać się będzie przed sądem właściwym dla
siedziby Wykonawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Październik 2000r© BOGDAN WALKOWICZ PROFESSIONAL SKI TEAM